GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ      İNDİR

2018/1. DÖNEM BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI

TÜRMOB 2018/1. Dönem Bilirkişilik Temel Eğitimi Başvuruları 01-16 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

TÜRMOB 2018/1. Dönem Bilirkişilik Temel Eğitimi Başvuruları 01-16 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Bilirkişilik Temel Eğitimi için 2018/1. dönem başvuru takvimi belirlenmiştir. 2018/1. dönem başvuruları 01-16 Mart 2018 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Başvuru yapmak isteyen meslek mensupları 550,00 TL ve diğer meslek erbapları 725,00 TL olan eğitim ücretini; http://bilirkisilik.tesmer.org.tr adresi üzerinden yapacakları başvuru sırasında, kredi kartı ile on-line olarak ödeyebilecekleri gibi Türkiye İş Bankası Ankara Dikmen Şubesi 4248-0891524 (IBAN NO: TR07 0006 4000 0014 2480 8915 24) nolu hesabına da ödeyebileceklerdir. 2018/1 başvuru dönemi için verilmiş olan banka hesap numarası kullanılmayacaktır.

Ödemenin banka hesabına yapılması durumunda başvuru işlemi ödemenin yapılmasını takiben bir iş günü sonra yapılabilecektir.

Dikkat : Başvuru yaparken 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 10. Maddesindeki, Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 38. Maddesindeki şartları taşıdığınızı ve en az 5 yıllık mesleki kıdem kazanmış olduğunuzu, verdiğiniz bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt etmeniz gerekmektedir.


Bilirkişilik Temel Eğitimi Katılım Belgesi’nin alınmış olması Bilirkişi Listesine başvuru için aranan şartlardan sadece birini sağlamaktadır. Bilirkişi Listesine kayıt anlamı içermez.

TÜRMOB Bilirkişilik Temel Eğitimi Başvusu için tıklayınız.

 

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE YOL HARİTASI

SEMİNER PDF

NOTLAR PDF

DEFTER BEYAN SİSTEMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ UYARI

Değerli Meslektaşım

Bildiğiniz gibi, 01/01/2018 tarihinden itibaren serbest meslek defterleri ve basit usul mükellefler zorunlu olarak, işletme defterleri ise ihtiyari olarak defter beyan sistemine geçmiştir.

Vergi sistemimizde kayıt zamanları VUK'un 219'uncu maddesinde hükme bağlanmıştır ve böylelikle muamelelerin nasıl ve ne zaman defterlere kaydedileceği gösterilmiştir.

Madde 219 – (Değişik : 30/12/1980 - 2365/32 md.)

Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. Şöyleki:

a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten  müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevap vermez.

c) Günlük kasa, günlük, parakende satış ve hasılat defterleri ile serbest meslek kazanç defterine muameleler günü gününe kaydedilir.

Bundan dolayı defter beyan sistemine göre serbest meslek defteri kayıtlarının günü gününe işlenmesi gerekmektedir.

Cezai duruma düşülmemesi için bu hususta dikkatli olunmasını öneririz.

Melih ÖZAN

BAŞKAN

Sayfa 1 / 11