Adalet Bakanlığından:

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ

 

Resmi Gazete Sayısı

30617

Resmi Gazete Tarihi

06.12.2018

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligata ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tebligat Kanununun 7/a maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

b) Delil kaydı: Tebligatın; tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciden Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) tarafından teslim alındığına, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığına, okunduğuna ve usulen tebliğ edilmiş sayıldığına dair üretilen ve elektronik sertifika ile imzalanmış kayıtları,

c) Elektronik sertifika: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 9 uncu maddesinde nitelikleri belirtilen nitelikli elektronik sertifikayı,

ç) Elektronik tebligat: Tebligat Kanunu ve bu Yönetmeliğe uygun olarak elektronik ortamda yapılan tebligatı,

d) Elektronik tebligat adresi: PTT tarafından, gerçek kişiler için kimlik bilgileri, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgileri esas alınmak suretiyle tek ve benzersiz şekilde oluşturulan ve UETS’ye kaydedilen tebligat adresini,

e) Elektronik tebligat mesajı: Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci tarafından güvenli elektronik imza veya elektronik sertifikayla imzalanmış, tebliğ edilecek içerik, ekli dokümanlar ve tebliğ için gerekli muhatap bilgilerinden oluşan elektronik iletiyi,

f) Güvenli elektronik imza: 5070 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde nitelikleri belirtilen güvenli elektronik imzayı,

g) İşlem kaydı: PTT tarafından elektronik tebligat hizmetinin verilmesi esnasında meydana gelen ve mevzuat gereği kaydının tutulması zorunlu olan tüm bilişim sistemi işlem kayıtlarını,

ğ) Muhatap: Elektronik tebligat alıcısı gerçek veya tüzel kişiyi,

h) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,

ı) Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci: Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili merci, idare, kurum, kuruluş ve kişileri,

i) UETS: Tebligat Kanunu ve bu Yönetmelik uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sistemi,

j) Zaman damgası: 5070 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde tanımlanan zaman damgasını,

ifade eder.

İlkeler

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki ilkeler göz önüne alınır:

a) Teslim, bilgilendirme ve belgelendirmenin sağlanması.

b) Bilgi güvenliğinin sağlanması.

c) Kişisel verilerin korunması.

ç) Entegrasyon ve işbirliğinin sağlanması.

d) Hizmet kalitesinin sağlanması.

e) Ulusal ve uluslararası standartların sağlanması.

İKİNCİ BÖLÜM

Tebligatın Elektronik Yolla Yapılması Zorunlu Olanlar, Başvuru,

Adresin Oluşturulması ve Teslimi

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar

MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.

b) 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.

c) Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.

ç) Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.

d) Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.

e) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.

f) Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.

g) Noterler.

ğ) Baro levhasına yazılı avukatlar.

h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

(2) Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olanlar için yapılacak başvuru

MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılır.

(2) Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir:

a) Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde (DETSİS) yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri, DETSİS’e kayıtlı olmayanlar için tabi oldukları sistem bilgileri.

b) Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri,MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.

c) Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri.

(3) PTT, ikinci fıkrada belirtilenler dışında da bilgi ve belge talep edebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle PTT tarafından belirlenir.

Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olmayanlar için yapılacak başvuru

MADDE 7 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında kalan gerçek veya tüzel kişiler, elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvurabilir.

(2) PTT başvuru sahibinin kimliğini aşağıdaki bilgi ve belgelere göre tespit eder:

a) Türk vatandaşları için kimlik numarası bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport, kanunen kimlik yerine geçen geçerli resmî belge veya güvenli elektronik imza.

b) Yabancılar için yabancı kimlik numarası, Mavi Kart numarası, pasaport veya güvenli elektronik imza.

c) Tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri.

Elektronik tebligat adresinin oluşturulması ve teslimi

MADDE 8 – (1) PTT, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde elektronik tebligat adresini, gerçek kişiler için kimlik bilgilerini, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgilerini esas almak suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturur ve UETS’ye kaydeder.

(2) PTT, 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için oluşturduğu elektronik tebligat adresini, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe gönderir. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisi kendisine iletildikten sonra bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına derhâl sunar.

(3) PTT, 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında kalanlar için oluşturduğu elektronik tebligat adresini ilgilisine teslim eder ve bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına derhâl sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Elektronik Tebligatın Yapılması

Elektronik tebligatın hazırlanması ve muhataba ulaştırılması

MADDE 9 – (1) Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak,UETS’ye teslim eder.

(2) UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırır.

(3) Gizliliğin sağlanması amacıyla tebliğ edilecek içerik ve ekli dokümanlar, UETS tarafından şifrelenir ve bunlar ancak muhatap tarafından görülür.

(4) Gerek UETS içi ve gerekse sistemler arası entegrasyon yoluyla yapılan tebligata ait delil kayıtları, elektronik tebligat mesajının tamamının ulaştığı anda üretilir.

(5) Elektronik yolla tebligat, idareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birime yapılır. Temsile yetkili olan kişilerin ayrı bir elektronik tebligat adresinin bulunması bu kuralın uygulanmasına engel olmaz.

(6) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Muhatabın bilgilendirilmesi

MADDE 10 – (1) Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT’ye bildirir.

(2) Elektronik tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı iletilir. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak iletilir.

(3) Bu madde kapsamındaki bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini etkilemez.

(4) Muhatabın bu madde kapsamında bilgilendirilmesine ilişkin işlem kayıtları UETS tarafından tutulur.

Muhatabın elektronik tebligat adresine erişimi

MADDE 11 – (1) Muhatap elektronik tebligat adresine, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya e-Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanarak erişir.

Elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşmasına dair delil kaydının bildirimi

MADDE 12 – (1) UETS, elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşıp ulaşmadığına dair delil kayıtlarını tutar ve bu kayıtları, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercie derhâl ve en geç yirmi dört saat içinde bildirir. Süresinde bildirim yapılmadığı için yeniden elektronik tebligat çıkarılması durumunda bu tebligatın masrafı PTT tarafından karşılanır.

Ana ve alt işlem yetkilisi

MADDE 13 – (1) 5 inci madde kapsamında kalan tüzel kişiler, elektronik tebligat adresiyle ilgili işlemleri yapmak üzere en az bir, en fazla on ana işlem yetkilisi belirleyerek PTT’ye bildirir.

(2) Ana işlem yetkilisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Alt işlem yetkililerini belirlemek, bunları UETS’ye eklemek veya çıkarmak.

b) UETS’de alt işlem yetkililerine rol tanımlamak.

c) Gerektiğinde alt işlem yetkililerinin yapacağı tüm işlemler ile diğer teknik işlemleri yürütmek.

(3) Alt işlem yetkilisi, ana işlem yetkilisince kendisine verilen yetki kapsamında verilere ulaşabilir.

İspat gücü

MADDE 14 – (1) Delil kayıtları, aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılır.

İşlem ve delil kayıtlarının muhafazası

MADDE 15 – (1) İşlem ve delil kayıtları erişilebilir şekilde, güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak aşağıda belirtilen süreler kadar arşivde muhafaza edilir:

a) UETS kapsamında görev yapan sistem yöneticileri ve operatörler, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem kayıtları on yıl.

b) UETS iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem kayıtları on yıl.

c) Muhatabın UETS’ye erişim kayıtları on yıl.

ç) Delil kayıtları otuz yıl.

(2) İşlem ve delil kayıtlarının silinmesi en az bir defa denetimden geçmiş olması şartına bağlıdır.

(3) PTT, talep halinde elektronik tebligata ilişkin işlem ve delil kayıtlarını yetkili mercilere elektronik ortamda sunmakla yükümlüdür.

Tebligatın elektronik yolla yapılamaması

MADDE 16 – (1) Elektronik yolla tebligatın, zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde Tebligat Kanununda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Elektronik Tebligat Adresinin Kullanıma Kapatılması

Elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatılması

MADDE 17 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamındakiler için tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu ortadan kalktığı takdirde, ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından bir ay içinde PTT’ye gerekli bildirim yapılır. Elektronik tebligat adresi, bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde PTT tarafından kullanıma kapatılır.

(2) 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamındakiler için oluşturulan elektronik tebligat adresi, ilgilinin talebi üzerine talep tarihinden itibaren bir ay içinde PTT tarafından kullanıma kapatılır.

(3) Kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme veya askerlik hizmeti gibi hukuki ve fiili sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkânı ortadan kalkmış muhatabın elektronik tebligat adresi, ilgilisinin bildirimi üzerine PTT tarafından bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde kullanıma kapatılır.

(4) Kapatma işlemi ilgili kurum, kuruluş veya birlikler ile PTT’nin sistemi arasında sağlanacak entegrasyon çerçevesinde otomatik olarak da yapılabilir.

Kullanıma kapatma işlemleri

MADDE 18 – (1) Elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatıldığı an zaman damgasıyla kayıt altına alınır. Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresine tebligat yapılamaz. Ancak bu adres altı ay süreyle adres sahibinin erişimine açık tutulur. Kapatma işlemi ve elektronik tebligat adresinin altı ay süreyle erişimine açık tutulacağı hususunda, varsa adres sahibinin elektronik posta adresi veya telefon numarasına bilgilendirme mesajı iletilir.

(2) PTT, adres kapatmaya ilişkin talepleri, yedi gün yirmi dört saat esasına göre kesintisiz olarak alır.

(3) PTT, kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresine ilişkin işlem ve delil kayıtlarını, 15 inci maddede öngörülen süreler boyunca güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayarak muhafaza eder.

Kapatma ve kullandırma yasağı

MADDE 19 – (1) Elektronik tebligat adresi, kapatmaya ilişkin başvurunun yapıldığı tarihten öncesine etkili olacak şekilde kullanıma kapatılamaz.

(2) Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresi, farklı bir kullanıcıya tahsis edilemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

PTT ve Adres Sahibinin Yükümlülükleri

PTT’nin yükümlülükleri

MADDE 20 – (1) PTT’nin elektronik tebligat işlemlerinin yürütülmesindeki yükümlülükleri şunlardır:

a) UETS’yi kurmak, işletmek, sistemin güvenliğini ve sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri almak.

b) Elektronik tebligata ilişkin Tebligat Kanunu hükümlerine ve bu Yönetmeliğe uygun olarak tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci tarafından iletilen elektronik tebligatı, UETS vasıtasıyla muhataba ulaştırmak.

c) Elektronik tebligat mesajını, bu Yönetmelikte belirlenen çerçevede erişime hazır halde bulundurmak.

ç) Elektronik tebligatın, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciden UETS tarafından teslim alındığına, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığına, okunduğuna ve usulen tebliğ edilmiş sayıldığına dair delil kayıtlarını ayrı ayrı oluşturup her bir kaydı oluşturulduğu andan itibaren derhâl ve en geç yirmi dört saat içinde, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercie iletmek.

d) Muhataba, bu Yönetmelikte belirlenen çerçevede bilgilendirme mesajı iletmek.

e) Elektronik tebligat adresine sistemler arası elektronik entegrasyon yoluyla veya mobil ortam üzerinden güvenli bir şekilde erişilebilmesini sağlamak.

f) Elektronik tebligata ilişkin ana ve yedek sistemleri, Türkiye Cumhuriyeti mülki sınırları içerisinde bulundurmak.

g) Elektronik tebligat sistemindeki imzalama süreçlerinde elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından PTT için oluşturulan elektronik sertifikayı kullanmak.

ğ) Delil kayıtlarının gerçek zamanlı olarak doğrulanması hizmetini sunmak.

h) Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci tarafından elektronik tebligat ücretinin eksiksiz olarak ilgili hesaba yatırıldığını aynı gün UETS'ye işlemek.

ı) İşlem ve delil kayıtlarının güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak ve bunları belirlenen süreler kadar muhafaza etmek.

i) Kanunlarda yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla elektronik tebligat mesajının muhatap haricindeki kişilerce görülmemesi için gerekli tedbirleri almak.

j) Elektronik tebligat sistemi hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, elektronik tebligat hizmetini etkileşimli ve kullanıcı dostu bir ortamda kullanıcıya sunmak.

(2) PTT, UETS’ye teslim edilen elektronik tebligat mesajını, muhatabın rızası olsa dahi, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciin amacı dışında herhangi bir maksatla kullanamaz ve üçüncü kişilerle paylaşamaz.

(3) PTT, elektronik tebligata ilişkin verilerin güvenli bir şekilde muhafazasından münhasıran sorumlu olup, mevzuat gereğince muhafazasına ihtiyaç kalmayan verileri imha eder.

(4) PTT, elektronik tebligatı muhatabın erişimine hazır tutar. PTT tarafından muhatap için tanımlanan muhafaza kapasitesinin dolması halinde veriler, usulen tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten başlamak üzere en az altı ay boyunca muhatabın erişimine açık tutulmak kaydıyla eski tarihliden başlanarak silinebilir.

(5) PTT, engelli kişilerin elektronik tebligat işlemlerinden yararlanabilmeleri için mümkün olan çalışmaları yapar.

Adres sahibinin yükümlülükleri

MADDE 21 – (1) Adres sahibinin yükümlülükleri şunlardır:

a) Elektronik tebligat adres başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak ilgili birime teslim etmek.

b) Elektronik tebligat adresi başvurusu sırasında teslim etmiş olduğu bilgi ve belgelerde olan değişiklikleri PTT'ye derhâl bildirmek.

c) Kimlik doğrulama amacıyla kendisine verilen bilgileri korumak, üçüncü kişilerle paylaşmamak ve başkasına kullandırmamak.

Bilgi, belge gönderme usulü ve zorunluluğu

MADDE 22 – (1) PTT, elektronik tebligat sisteminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli bilgi ve belgeleri, ilgili kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerden ister. İlgililer, talep edilen bilgi ve belgeleri en geç bir ay içinde PTT’ye göndermek zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM

Sistemin Güvenliği, Adres Rehberi ve Teknik Kriterler

Sistemin güvenliği

MADDE 23 – (1) PTT, UETS’nin güvenliğini ve bu sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri alır. Bunun için güvenli sistem ve cihazlar kullanır; bu sistem ve cihazlar ile bunların bulunduğu bina veya alanın korunmasını sağlar.

(2) PTT, bilgi güvenliği, veri tabanı yönetimi, bilgisayar ağları ve veri koruması gibi teknik alanlarda yeteri kadar uzman personel istihdam eder veya ettirir. Bu personel, konusunda yeterli meslekî deneyime sahip ya da ilgili alanlarda eğitim almış olmak zorundadır.

(3) PTT, UETS organizasyon şemasında, istihdam ettiği veya ettirdiği tüm personelin görev tanımını ve dağılımını gösterir.

Adres rehberi

MADDE 24 – (1) PTT, elektronik tebligat adreslerine ilişkin bilgileri içerir güncel bir adres rehberi oluşturur ve bu rehberi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunar.

(2) Elektronik tebligat adres rehberine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle PTT tarafından belirlenir.

Teknik kriterler

MADDE 25 – (1) Elektronik tebligat sisteminin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde yürütülmesi için PTT’nin kullanacağı sistemler ve cihazlar hakkındaki teknik kriterlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

PTT’nin diğer hizmetleri

MADDE 26 – (1) PTT, UETS’nin yürütülmesi için zorunlu olan hizmetler yanında bu alanla ilgili güvenilir taraf hizmetleri de sunabilir.

Denetim

MADDE 27 – (1) Bakanlık, PTT’nin elektronik tebligat hizmetini mevzuata uygun olarak verip vermediğini resen veya şikâyet üzerine her zaman denetleyebilir.

Faaliyet raporu

MADDE 28 – (1) PTT, her yıl Ocak ayının sonuna kadar bir önceki yıla ilişkin faaliyet raporunu Bakanlığa verir. Rapor aşağıdaki unsurları içerir:

a) Oluşturulan elektronik tebligat adreslerinin türü ve sayısı.

b) Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adreslerinin sayısı ve kullanıma kapatma nedenleri.

c) Bakanlık tarafından istenecek diğer hususlar.

(2) Faaliyet raporunda yer alması istenen diğer hususlar her yıl en geç Aralık ayı içinde Bakanlık tarafından PTT’ye yazılı olarak bildirilir.

Ücretlendirme

MADDE 29 – (1) PTT, elektronik tebligat hizmeti karşılığında alacağı bedele ilişkin ücret tarifesini Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde belirleyerek resmî internet sayfasında yayımlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde niteliğine uygun düştüğü ölçüde 25/1/2012tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31 – (1) 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 9 ve 14 üncü maddelerinde düzenlenen saklama yükümlülüğü, bu maddelerde belirtilen süreler doluncaya kadar devam eder.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

Resmi Gazete Sayısı

30616

Resmi Gazete Tarihi

05.12.2018

 

MADDE 1 – 5/2/2016 tarihli ve 29615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sisteminde katılımcıların ya da çalışanların” ibaresi “sistemindeki katılımcıların” şeklinde değiştirilmiş, “karşılık olarak ödenecek” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya taahhüt edilecek” ibaresi ve “haksız” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya erken” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kanunun ek 1 inci, ek 2 nci ve geçici 2 nci maddelerine” ibaresi “Kanununa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan veya Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanını veya Hazine ve Maliye Bakanlığını,

b) Başlangıç Devlet Katkısı: Kanunun ek 2 nci maddesi uyarınca, çalışanın sisteme girişinde, başlangıç dönemini müteakip, bir defaya mahsus olmak üzere maktu olarak hesaplanan ilave devlet katkısını,

c) Başlangıç dönemi: Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında, çalışanın, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen iki aylık süreyi,

ç) Birikim: Devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç, katılımcının bireysel emeklilik hesabında bulunan toplam tutarı,

d) Çalışan: Kanunun ek 2 nci ve geçici 2 nci maddeleri kapsamında bir emeklilik planına dahil edilen katılımcıyı,

e) Devlet katkısı: 4632 sayılı Kanunun ek 1 inci ve ek 2 nci maddelerine göre Devlet tarafından katılımcının bireysel emeklilik hesabına ödenen veya Kanunun ek 2 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca taahhüt edilen tutarları,

f) Devlet katkısı hesabı: Münhasıran devlet katkısına ilişkin tutarların izlendiği, katılımcının bireysel emeklilik hesabı kapsamındaki alt hesap veya taahhüt edilen ve nakden ödenen devlet katkısı tutarlarının izlendiği, çalışanın bireysel emeklilik hesabı kapsamındaki alt hesabı,

g) Ek Devlet Katkısı: Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında emeklilik birikimini en az on yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikim tutarı üzerinden nispi olarak hesaplanan devlet katkısını,

ğ) Emeklilik gözetim merkezi: 4632 sayılı Kanuna göre Bakanlıkça emeklilik gözetim merkezi olarak görevlendirilen tüzel kişiyi,

h) Erken ödenen devlet katkısı: Ödenen katkı payının, şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihten önce gerçekleştirilen devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmesi nedeniyle katılımcıya erken ödenen devlet katkısını,

ı) Fon: Emeklilik yatırım fonunu,

i) Nakit hesabı: Taahhüt edilen devlet katkısı tutarlarının Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen hak kazanma oranlarına göre nakden ödenen kısmının izlendiği, çalışanın devlet katkısı hesabı kapsamındaki alt hesabı,

j) Hak kazanılmayan devlet katkısı: Kanunun ek 1 inci maddesine göre, sistemden ayrılan katılımcının devlet katkısı hesabındaki, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere şirketlerce iade edilmesi gereken tutarı,

k) Haksız devlet katkısı: Ödenmemesi gerekirken ödenmiş olduğu tespit edilen devlet katkısı tutarını,

l) İşveren: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki işveren ve işveren vekillerini,

m) Kanun: 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,

n) Katılımcı: Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan gerçek kişiyi,

o) Katkı payı: Emeklilik sözleşmesine göre şirkete ödenen, giriş aidatı hariç, tasarrufa yönelik tutarı,

ö) Sertifika: Çalışanın dahil edildiği emeklilik planı kapsamında açılan otomatik katılım sertifikasını,

p) Sözleşme: 4632 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında yapılan emeklilik sözleşmesini,

r) Şirket: 4632 sayılı Kanuna göre kurulmuş emeklilik şirketini,

s) Taahhüt hesabı: Kanunun ek 2 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, taahhüt edilen tutarların izlendiği, devlet katkısı hesabı kapsamındaki alt hesabı,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasının son cümlesi “Ödemelerin devlet katkısı hesaplamasına dahil edilmesi için varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payının nakden şirket hesaplarına intikal etmiş olması gerekir.” şeklinde değiştirilmiş ve onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Emeklilik gözetim merkezi, kayıt kesinleştirme tarihini takip eden altı iş günü içinde Bakanlıkça belirlenen kontrol listesinde belirtilenler dahil gerekli tüm kontrolleri yapar ve şirket ile emeklilik gözetim merkezi arasında, ikinci ve üçüncü fıkraya göre aykırılık tespit edilmeyen veriler üzerinden bireysel emeklilik sisteminde katılımcının Devlet katkısı hesabına ödenecek Devlet katkısı tutarına, çalışanın taahhüt hesabına kaydedilecek Devlet katkısı tutarlarına ve çalışanın hak ettiği Devlet katkısı tutarları ile bu Yönetmeliğin 4/B maddesi kapsamında ödenecek Ek Devlet katkısı tutarına ilişkin üç ayrı mutabakat belgesi, elektronik imza ya da ıslak imza kullanılarak imzalanır. Bu fıkrada belirtilen süre içinde, ilgili mutabakat belgelerini imzalamayan şirket nezdindeki tahsilatlar için devlet katkısı hesaplanmaz ve katılımcının diğer şirketlerde sözleşmesi veya sertifikası var ise devlet katkısı limiti, katılımcının ilgili sözleşmelerine veya sertifikalarına ödediği katkı payı tutarları için kullanılır. Söz konusu tahsilatların imzalanan müteakip mutabakat belgelerine konu olması durumunda, bu tahsilatlar ilgili hesap dönemi için katılımcının kalan limiti dahilinde hesaplamaya dahil edilir. Mutabakat belgelerinde yer alması gereken asgari hususlar Bakanlıkça belirlenir.”

“(6) Emeklilik gözetim merkezi, şirketlerle imzaladığı mutabakat belgelerine konu verileri kullanarak, sözleşme bazında ödenen katkı paylarını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamındaki katılımcılar için ilgili kimlik numaralarına göre katılımcı bazında konsolide eder ve katılımcı bazında ödenen katkı payının yüzde yirmi beşini devlet katkısı olarak hesaplar. 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamındaki katılımcılar için durumlarını tevsik eden belgelerini şirkete ibraz etmeleri halinde devlet katkısı hesaplanır. Çalışanların devlet katkısı taahhüt olarak hesaplanır ve bu tutarlar taahhüt hesabında kayıt altına alınır. Taahhüt edilen devlet katkısının, nakit hesabına nakden ödenecek kısmı, Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında, sertifikanın sistemde geçirdiği süreye bağlı olarak belirlenen hak kazanma oranlarına göre hesaplanır. Devlet katkısı hesabında 5 inci maddede yer alan limite kadar olan katkı payı tutarları dikkate alınır. Bir katılımcının birden fazla sözleşmesi veya sertifikası olması durumunda, sözleşme veya sertifika bazında devlet katkısı, ilgili ayda sözleşme veya sertifika başına ödenen katkı paylarının ağırlığı dikkate alınarak hesaplanır ve toplam devlet katkısı katılımcının sözleşmelerine veya sertifikalarına paylaştırılır.

(7) Emeklilik gözetim merkezi, kayıt kesinleştirmeyi müteakip on iş günü içinde, ilgisine göre katılımcı veya çalışan bazında hesapladığı devlet katkısı bilgilerini ve 4/B maddesi kapsamında hesaplanan ek devlet katkısı bilgilerini ilgili şirkete, ayrıca şirket bazında hazırlanan bu bilgileri içeren hesap formlarını Bakanlığa gönderir. Devlet katkısı bilgilerinin şirkete gönderilmesini takip eden iş günü, taahhüt edilen devlet katkısı tutarları şirket tarafından taahhüt hesabında kayıt altına alınır. Hesap formlarında yer alacak hususlar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 4/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çalışanın” ibaresi “Çalışan için” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “cayma hakkını kullanmaması halinde, cayma hakkının dolduğu ayı takip eden hesap döneminde,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “1000 TL tutarında” ibaresi “başlangıç döneminin bitimini takip eden hesap döneminde” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Bütün sertifikalarını sonlandırmak suretiyle sistemden ayrılmış olan çalışanın yeniden sisteme dahil olması halinde, başlangıç devlet katkısı yeniden hesaplanmaz. Ancak başlangıç döneminde cayma hakkını kullanmış olan bir çalışanın sisteme yeniden dahil olması durumunda, daha önce başlangıç devlet katkısı hiç hesaplanmamış ise bu hüküm uygulanmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 4/B maddesinin birinci fıkrasında yer alan “çalışana,” ibaresinden sonra gelmek üzere “yıllık gelir sigortası sözleşmesinin akdedildiği tarihi takip eden devlet katkısı hesaplama döneminde” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “kapsamında” ibaresi “uyarınca” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Vefat veya malûliyet dışındaki bir nedenle, on yıl tamamlanmadan yıllık gelir sigortasının sonlandırılması halinde, yapılan ek devlet katkısı ödemesi, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık hesaplarına ödenir. Ödenmediği veya eksik ödendiği tespit edilen tutarlar, ödenmesi gereken tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle birlikte 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere Bakanlıkça yetkilendirilecek kuruluş tarafından ilgilinin bağlı olduğu vergi dairesine bildirilir. Tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir ve tahsilata ilişkin bilgi, vergi dairesince Bakanlığa iletilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “ödendiği” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya taahhüt edildiği” ibaresi eklenmiş, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir katılımcının sözleşmesini veya sertifikasını sonlandırarak sistemden ayrılması sonucunda hak edilmeyen devlet katkılarının iade edilmesi ya da taahhüt edilen tutarlarının hesaptan çıkarılması, aynı takvim yılında yürürlükte olan diğer sözleşmeleri için devlet katkısı hesaplamasına esas kalan limitini artırmaz. Cayma işlemine konu olan sözleşmeler için bu hüküm uygulanmaz.”

“(5) Bir çalışan için ödenecek ek devlet katkısı hesaplamasına esas teşkil eden birikim toplamı, çalışanın emeklilik hakkını kullandığı ayda geçerli aylık brüt asgari ücret tutarı ile sistemde kaldığı ay sayısının çarpımını aşamaz.

(6) Aşağıda yer alan devlet katkılarından her birinin limiti ayrı olarak hesaplanır ve takip edilir:

a) Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ödenen devlet katkısı,

b) Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında otomatik katılım ile kurulan sertifikalar için hesaplanan devlet katkısı,

c) Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında maktu olarak hesaplanan başlangıç devlet katkısı,

ç) Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında ödenen nispi olarak hesaplanan ek devlet katkısı.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut ikinci fıkrasında yer alan “katılımcılara ait” ibaresinden sonra gelmek üzere “nakden ödenen” ibaresi eklenmiştir.

“(2) Taahhüt edilen devlet katkısı tutarları, çalışanın taahhüt hesabında, taahhüt edilen tutarların hak kazanma oranlarına göre nakden ödenecek kısımları ise çalışanın nakit hesabında takip edilir.

(3) Sertifikanın sistemde bulunduğu sürenin;

a) Üçüncü yılı ile altıncı yılı arasında, çalışanın devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde seksen beşi taahhüt olarak kayıt altına alınır, yüzde on beşi nakit hesabına ödenir,

b) Altıncı yılı ile onuncu yılı arasında, çalışanın devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde altmış beşi taahhüt olarak kayıt altına alınır, yüzde otuz beşi nakit hesabına ödenir,

c) Onuncu yılından itibaren, çalışanın devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde kırkı taahhüt olarak kayıt altına alınır, yüzde altmışı nakit hesabına ödenir.

(4) Sertifikanın emeklilik hakkının kullanılarak ya da vefat veya maluliyet nedeniyle sonlandırılması halinde ise çalışanın devlet katkısı hesabındaki tutarın tamamı nakit hesabına ödenir. Hesaplamalar, her bir sertifika için ayrı ayrı yapılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “devlet katkısı” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya nakit” ibareleri ve aynı fıkraya ikinci cümle olarak “Bu aktarım ile birlikte, devlet katkısına ilişkin tüm veriler de yeni şirkete iletilir.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ya da çalışanın” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “sözleşmesini” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya sertifikasını” ibaresi eklenmiş, “hak kazanılan tutarlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya nakit hesabındaki tutarlar” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan “talebinin” ibaresi “talebini en geç” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “ilgili tutarı” ibaresi “nakde dönen tutarları, virgülden sonra yukarı doğru en yakın iki haneli tutara yuvarlayarak” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Emeklilik hakkı kazanılmış olmakla birlikte bu hak kullanılmadan ya da vefat veya malûliyet dışındaki bir nedenle sözleşmenin veya sertifikanın sonlanması halinde, çalışanlara taahhüt edilen devlet katkısı tutarları şirketlerce devlet katkısı hesabından çıkarılır, Kanunun ek 1 inci maddesine göre devlet katkısı hesabındaki hak kazanılmayan tutarlar ise genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere aşağıda belirtilen işlemler takip edilerek iade edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Haksız veya erken yapılan ödemelere ilişkin işlemler

MADDE 9 – (1) Şirketler, devlet katkısına esas teşkil eden katkı paylarının doğru hesaplanması ve kendi altyapı ve operasyonlarından kaynaklanan hataların önlenmesi için gerekli tedbirleri alır.

(2) Haksız olarak ödendiği tespit edilen devlet katkısı, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle birlikte 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere emeklilik gözetim merkezi tarafından ilgili şirketin bağlı olduğu vergi dairesine ve şirkete aylık olarak bildirilir.

(3) Taahhüt edilen devlet katkısının haksız olarak hesaplandığı tespit edilen kısmı, ilgili hesaptan çıkarılır. Söz konusu tutarların nakit hesabına nakden ödenen kısmına ilişkin olarak ikinci fıkradaki süreç işletilir.

(4) Şirketler, emeklilik gözetim merkezi tarafından, ikinci fıkra kapsamında vergi dairesine bildirilen tutarların vergi dairesine ödenmesine ilişkin bilgileri, aylık olarak emeklilik gözetim merkezine gönderir.

(5) Kendisine haksız olarak devlet katkısı ödendiği veya taahhüt edildiği tespit edilen bir katılımcıya ait devlet katkısı, mutabakat belgesi ekinde yer alan veriler uyarınca sözleşmesinin veya sertifikasının en son bulunduğu şirket tarafından, ilgili fon payları satılarak katılımcının hesabından geri alınır veya taahhüt hesabından çıkarılır.

(6) Haksız ödendiği tespit edilen devlet katkısı tutarlarından, katılımcının devlet katkısı hesabından geri alınmadan sözleşmenin veya sertifikanın sonlanması durumunda Bakanlığa ödenmiş olan tutarlar için onuncu maddenin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılır.

(7) Erken ödenen devlet katkısı tutarlarına, devlet katkısının Bakanlıkça fiilen ödendiği tarih ile ödenmesi gereken tarih arasındaki süre için emeklilik gözetim merkezi tarafından 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı esas alınarak gecikme bedeli hesaplanır. Hesaplanan tutar, devlet katkısının Bakanlıkça ödenmesi gereken tarihten şirketin vergi dairesine ödeme yaptığı tarihe kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle birlikte 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere emeklilik gözetim merkezi tarafından ilgili şirketin bağlı olduğu vergi dairesine ve şirkete aylık olarak bildirilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Fazla veya yersiz ödemelerin iadesi

MADDE 10 – (1) Bakanlık hesabına şirketlerce yapılan fazla veya yersiz ödemeler Bakanlıkça iade edilir. Bu tutarlar için faiz ödenmez. Bu konudaki esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “(1) ve (2) numaralı” ibaresi “(2) ve (3) numaralı” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “gerçekleştirilen ters repo” ibaresinden sonra gelmek üzere “, vaad” ibaresi ve “fon varlıkları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Takasbank ve/veya yurt içi” ibaresi eklenmiş, “piyasasında” ibaresi “piyasası işlemlerinde” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkradaki “birini” ibaresi “beşini” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “üçünü” ibaresi “altısını” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Şirket, münhasıran devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla aşağıda belirtilen portföy sınırlamalarına uyan, kendisi tarafından veya başka bir emeklilik şirketince kurulmuş bir fon tanımlar. Şirket, faiz içermeyen yatırım araçlarına yönelik tercihte bulunan katılımcılar için ayrı bir fon tanımlayabilir, faiz içermeyen yatırım araçlarına yönelik tercihte bulunan çalışanlar için ise her halükarda ayrı bir fon tanımlar. Nakden ödenen devlet katkılarının;

a) Asgari yüzde yetmişi, ilgisine göre Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında,

b) Azami yüzde otuzu Türk Lirası cinsinden;

1) Mevduatta, katılma hesabında,

2) Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde,

3) BİST 100 endeksinde veya Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan hisse senetlerinde

değerlendirilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Emeklilik sözleşmesinin” ibaresi “Sözleşmenin veya sertifikanın” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkradaki “tutarlarının” ibaresi “tutarın” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “emeklilik sözleşmesinin” ibaresi “sözleşmenin” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “emeklilik sözleşmesi” ibaresi “sözleşme” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sözleşme” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya sertifika” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “kusur” ibaresinden sonra gelmek üzere “, hata” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(4) Bakanlığın ilgili harcama birimi, sadece, devlet katkısının hesap formunda bildirilen tutarının bütçe tertibine uygun olarak ödenmesinden, ödenek üstü ödeme yapılmamasından ve ödemenin doğru muhasebe hesaplarından yapılmasından sorumludur.”

“(7) 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamındaki katılımcılar için şirketin devlet katkısına ilişkin sorumluluğu, ilgililerin durumlarını tevsik eden belgelerini şirkete ibraz ettiği tarih itibarıyla başlar.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “teyid” ibaresi “teyit” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddedeki “veya çalışana” ve “veya çalışanın” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Fazla veya yersiz ödenen tutarların iadesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 1/1/2013 ile bu maddenin yürürlük tarihi arasında, Bakanlık hesabına şirketlerce yapılan ödemelerden, emeklilik gözetim merkezi tarafından, şirketlerce iletilen veri üzerinden, yapılan incelemenin sonucunda fazla veya yersiz ödendiği tespit edilenler, söz konusu incelemenin sonucu ile birlikte şirketlerce Bakanlığa başvuruda bulunulması halinde bir defaya mahsus olmak üzere tek seferde Bakanlıkça iade edilir. Bu ödemeler, söz konusu iade ödemeleri için Bakanlık bütçesine ayrıca konulan bütçe tertibindeki ödenekten karşılanır. Fazladan ödenen tutarlar için faiz ödenmez. Bu konudaki esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Erken ödenen devlet katkısı tutarları

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 1/1/2013 - 27/1/2017 tarihleri arasında, erken ödenen devlet katkısı tutarları için de 9 uncu madde kapsamında işlem yapılır.

(2) 1/1/2013 - 27/1/2017 tarihleri arasında, erken ödenen devlet katkısı tutarlarından, haksız olarak ödenen devlet katkısı kapsamında vergi dairesine ödenenler için ayrıca bir işlem yapılmaz.

Başlangıç devlet katkısı

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce, başlangıç döneminde cayma hakkını kullanmış ve sonradan yeniden sisteme dahil olmuş bir çalışan için daha önce başlangıç devlet katkısı hiç hesaplanmamış ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü devlet katkısı hesaplama döneminde, madde 4/A kapsamında, başlangıç devlet katkısı hesaplanır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.”

MADDE 20 – Bu Yönetmelikte yer alan “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça”, “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık”, “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” ve “Müsteşarlığın” ibareleri “Bakanlığın” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

İNDİR

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 503)

 

Resmi Gazete Sayısı

30611

Resmi Gazete Tarihi

30.11.2018

 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

Sayfa 1 / 20