DEFTER BEYAN SİSTEMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ UYARI

Değerli Meslektaşım

Bildiğiniz gibi, 01/01/2018 tarihinden itibaren serbest meslek defterleri ve basit usul mükellefler zorunlu olarak, işletme defterleri ise ihtiyari olarak defter beyan sistemine geçmiştir.

Vergi sistemimizde kayıt zamanları VUK'un 219'uncu maddesinde hükme bağlanmıştır ve böylelikle muamelelerin nasıl ve ne zaman defterlere kaydedileceği gösterilmiştir.

Madde 219 – (Değişik : 30/12/1980 - 2365/32 md.)

Muameleler defterlere zamanında kaydedilir. Şöyleki:

a) Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir.

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ve parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yürüten  müesseselerde, muamelelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin esas defterlere 45 günden daha geç intikal ettirilmesine cevap vermez.

c) Günlük kasa, günlük, parakende satış ve hasılat defterleri ile serbest meslek kazanç defterine muameleler günü gününe kaydedilir.

Bundan dolayı defter beyan sistemine göre serbest meslek defteri kayıtlarının günü gününe işlenmesi gerekmektedir.

Cezai duruma düşülmemesi için bu hususta dikkatli olunmasını öneririz.

Melih ÖZAN

BAŞKAN