2008 Faaliyet Raporu

AKSARAY SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

1.AKSARAY SMMM ODASI FAALİYET RAPORU

1.1 Oda Başkanının Sunuşu

1.2 Genel Başkanın Sunuşu
GENEL BAŞKANIN SUNUŞU

Dünyada yaşanan küresel krizin etkileri, Türkiye ekonomisine de yansımış durumda. Gerek dünya ekonomisinin, gerekse Türkiye ekonomisinin krizden ne kadar süre etkileneceğini tahmin etmek zor. Ancak bu konuda yapılan en iyimser tahminler, krizin 2010 yılının sonuna kadar süreceği yönündedir.

Ekonomik kriz, dünya ekonomisinin ve dolayısıyla Türkiye ekonomisinin daralmasına ve küçülmesine neden olurken, diğer yandan artan maliyetler dolayısıyla enflasyon artışı devam edecektir. Türkiye’de küresel kriz sürecinde, hem durgunluk, hem de enflasyonist baskı bir arada yaşanacaktır.

Krizden etkileneceklerin başında, dargelirliler, ücretliler, muhasebe mesleğinden hizmet talep eden yatırımcılar ve SM-SMMM ile YMM’ler yer almaktadır.

Bu nedenle, krizden çıkış sürecinde gerek sorunların saptanması ve çözümünde, gerekse ekonomik döngüde en etkili olacak kesim muhasebe mesleğiyle uğraşan SM–SMMM, YMM ve denetim firmalarıdır.

Gerek finansal tabloların hazırlanması boyutunda, gerek finansal tabloların denetimi boyutunda çalışan muhasebe meslek mensupları, bir taraftan artan iş yoğunluğu karşısında daha fazla emek harcarken, diğer taraftan harcadıkları emeklerin karşılıklarını bile alamamakta ve ücretlerini tahsil etmekte zorlanmaktadır.
Krizin etkilerini ilk hisseden muhasebe meslek mensupları olmuştur. Müşterilerinin satışlarının düştüğünü ve müşterilerinin tahsilat oranlarındaki azalmayı ve kredilerin, kreditörler tarafından tekrar kullandırılmadığını ilk fark eden kesim muhasebe meslek mensupları olmuştur.

Dünyanın G-7’ler olarak tanınan en zengin ülkeleri, 2007 yılının son baharında ekonomik krizin varlığını kabullenmiş ve önlemler alınmasını kararlaştırmışlar. Bu tarihten itibaren, gelişmiş ülkeleri yöneten devlet adamları, muhasebe örgütlerini ve yöneticilerini, hem krizin büyüklüğünü ve nedenlerini saptamak hem de çözüm önerileri geliştirmek üzere görevlendirmiş ve yetkilendirmişlerdir.

Bu konu ülkemizde kamuoyuna yansıtılmamakla birlikte, muhasebe meslek mensupları, krizin gelmekte olduğunu gerçekten 2007 yılından buyana hissediyor ve zaman zaman dillendiriyorlardı. Şu anda krizden çıkışla ilgili hem hukuki anlamda hem de uygulamada önemli değişikliklere gereksinme vardır. Bu değişikliklerin ölçüsü, niteliği ve hangi süreyi kapsayacağı konularının belirlenmesinde muhasebe meslek mensuplarının önemli bir rolü vardır.

Muhasebe meslek mensupları, bir taraftan krizin bu ağır yükünü, diğer taraftan artan iş yükünü; artan bu iş yüküne karşılık hizmetinin bedelini alamamanın yanı sıra, mevcut işlerinin hizmet bedelini müşterilerinden tahsil etme sıkıntısı yaşamaktadır.

Bu nedenle, 2009 yılı muhasebe meslek mensupları açısından ekonomik sıkıntıların yoğunlaştığı, iş yükünün arttığı, zorlu bir yıl olacaktır. Özellikle geçtiğimiz yıllarda, muhasebe meslek mensuplarının sırtına binen Ba-Bs gibi karşılığı alınamayan hizmetlerin yanı sıra öteden beri bir tekrar niteliğinde olan, B1-B2 formları ve benzeri hizmetler, Türkiye İstatistik Kurumu ve benzeri daha birçok kurumun talepleri, muhasebe meslek mensupları tarafından bedelsiz karşılanmaktadır.

Muhasebe meslek mensupları, angarya niteliğinde eklenen bir çok hizmeti, ücretini almaksızın, müşterisinin memnuniyetini sağlamak için yerine getirirken, esas hizmetinin bedelini bile tahsil edememe riskiyle karşı karşıya kalmaktadır.

Muhasebe meslek mensuplarının bu zorlu koşullara rağmen, bir taraftan müşterilerini korumak ve onların işlerinin devamlılığını sağlamak adına büyük bir özveride bulunmaya devam ederken, diğer taraftan da ülke ekonomisine katkıda bulunacak faaliyetlerini de sürdürmeye devam edeceklerdir. Bütün bunların yanı sıra 2009 yılı bir yandan daralma ve küçülme yılı olurken, diğer yandan da önlemlerin daralma ve küçülmeyi hızlandırmayacak nitelikte olması gerektiği de kaçınılmaz bir gerçektir. Bu noktadan bakıldığı zaman muhasebe meslek mensuplarının içinde rol alacakları yeni düzenlemeler yapılabilir. Örneğin vergi tahakkuklarındaki düşüşü engellemek için vergi beyanlarının doğruluğunun muhasebe meslek mensupları tarafından onaylanması halinde, bu beyanlar için vergi tahsilatı konusunda altı aydan başlamak üzere vadeler tanınabilir. Vergi ertelemesi olarak ortaya çıkacak bu durum içinde devletin kendi kaynaklarından özel fonlar oluşturmasına meslek mensupları katkıda bulunabilirler.

Muhasebe meslek mensupları bugün Türkiye’de işletmeden çıkar bekleyen çalışanların, sermayedarların, yatırımcıların, borç verenlerin ve hatta devletin haklarının güvencesini sağlayacak tek tarafsız meslek grubudur.

TÜRMOB Yönetimi olarak öncelikli hedefimiz, Türkiye’nin çıkarlarını gözeterek, ekonomik krizden çıkış yollarını araştırmak ve öneriler geliştirmektir. Bu amaçla, Birliğimiz bünyesinde krizin en az hasarla atlatılması için önlem ve öneriler raporu hazırlanmaktadır.

TÜRMOB Yönetimi olarak bugün geldiğimiz noktada geleceğe ilişkin bir yol haritası hazırlamaktayız.
Bunun için;
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında (2023 yılı) muhasebe mesleğinin hedefleri ve TÜRMOB’un uzun vadeli strateji çerçevesi,
2009 – 2015 yılı TÜRMOB stratejisi,
2009 – 2010 yılı Eylem Planı,
hazırlıkları devam etmektedir.

Bu bağlamda meslek mensuplarını savunmak, haklarını koruyarak yeni iş olanakları geliştirmek ve ulusal katma değerden hak ettikleri payı almaları için yapılan çalışmalar artırılarak sürdürülecektir.

Bu anlayışla, 2009 yılının Türkiye için ve mesleğimiz için, bütün bu sıkıntılara rağmen iyi geçmesini diliyorum.

Dr. Ymm. Masum TÜRKER
TÜRMOB Genel Başkanı

 

1.3 Odanın Misyonu ve Vizyonu

Misyonumuz : Meslek mensupları arasında birlik ve beraberliği sağlamaktır

Vizyonumuz: Mesleği şehrimizde en iyi şekilde temsil etmektir.

1.4. Temel Bilgiler

1.4.1. Yönetim Kurulu

Başkan : Bünyamin KÖSE
Başkan Yardımcısı : Zekeriya ŞENER
Oda Sekreteri : Mustafa KARAOĞLAN
Sayman : Yunus AKYÜZ
Üye : Ertuğrul KESKİN

1.4.2. Denetleme Kurulu

Başkan : İzzet ÇEVİK
Üye : Gültekin KOÇAK
Üye : Kazım ÇETİN

1.4.3. Disiplin Kurulu

Başkan : Şeref FİDAN
Üye : Ali DİNÇ
Üye : Nurettin ŞAHİN
Üye : Canan UĞUZ
Üye : Mehmet Emin SEZGİN

1.4.4. Haksız Rekabet Kurulu

Başkan :Hasan ALTINDAL
Üye :Bekir ORUÇ
Üye :Süleyman CANBULUT

1.4.5. Mevzuat İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

1.4.6. Yayın Kurulu

1.4.7. Oda Temsilcileri

1.4.8. Danışma Meclisi

1.4.9. Odanın Organizasyon Yapısı


GENEL KURUL
DENETLEME KURULU
YÖNETİM KURULU
DİSİPLİN KURULU

1.4.10. Personel Durumu

Mehmet ÇOPURSAN

1.4.11 Oda ‘da Görev Yapmış ve Yapmakta olan Kurul Üyeleri

2. DÜNYA EKONOMİSİ

3. TÜRKİYE EKONEMİSİ

4. TOPLUMSAL RAPORLAR

5. MUHASEBE –MÜŞAVİRLİK MESLEĞİN DURUMU

6.AKSARAY İLİNDE MUHASEBE –MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ

6.1 SM-SMMM

73 SMMM
77 SM

6.2 YMM

2 YMM

6.3 Denetim

7.AKSARAY SMMM ODASI FALİYETLERİ

7.1 Toplantı Seminer

7.1.1 SGK ve İşkur Müdürlüğü ile güncel Konuları Bilgilendirme Toplantısı

7.2. Eğitim Faliyetleri

7.2.1. Temel Eğitim Ve Stajyerler

7.2.2. Sürekli Mesleki Gelişme

Zorunlu Meslek İçi Eğitim Projesi
“ Finansal Raporlama ve Denetim Gurubu Eğitimi”

7.3. Üye / Stajyer İstatistik Bilgileri

7.3.1 Üye

Toplam Üye 147

Çalışan Üye 93
Gayrifaal Üye 54

SM 50
SMMM 43
SM 32
SMMM 22

Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2

7.3.2 Stajyer

Ticaret Lisesi Önlisans Lisans Erkek Kadın Toplam
5 1 10 11 5 16

7.4. Diğer Odalarla İlişkiler

Bilgi ve Evrak alış verişi konusunda yasaların gerektirdiği gibi yürütülmektedir
7.5. Birlik ile ilişkiler

Birlik ve Tesmer Tarafından düzenlenen tüm faaliyetler katılım sağlanmıştır. Bilgi ve Evrak alış verişi konusunda yasaların gerektirdiği gibi yürütülmektedir.

7.6. Diğer Kurumlarla ilişkiler

Bilgi ve Evrak alış verişi konusunda yasaların gerektirdiği gibi yürütülmektedir. Birlikte seminer ve kurs yapılmaktadır

7.7. Meslek Mensuplarını Denetim Faaliyetleri

3568 sayılı Yasaya göre uygulama yapılmaktadır.

7.8. Aday Meslek Mensupları (Stajyerlerin) Denetim Faaliyetleri

3568 sayılı Yasaya göre uygulama yapılmaktadır

7.9.Mesleki Düzenleme Faaliyetleri

7.9.1. Meslek Yasası ve Yönetmelikler

7.9.2 Mesleki Kurallar

7.9.3. 2008 Yılı Mesleki Genelgeler ( Birlik ve Odalar)

7.10. Oda Komisyonların Faaliyetleri

7.11. Strateji Geliştirme Faaliyetleri

7.12. Mesleki Sorunlar (Mesleki Angaryalar)

7.13. Hukuk Disiplin İşleri

Dönem içerisinde Disiplin Kurulumuza dosya sevk edilmemiştir.

Şeref FİDAN Ali DİNÇ Nurettin ŞAHİN
Başkan Üye Üye

Canan UĞUZ M. Emin SEZGİN
Üye Üye

7.14.Kriz Yönetimi

7.15. Mali Tablolar

7.15.1. Bütçe Uygulama Sonuçları

7.15.2. Bilanço


AKSARAY SMMM ODASI AYRINTILI BİLANÇO
AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM(01.05.2008/31.12.2008)    
DÖNEN VARLIKLAR      
A- Hazır Değerler   62.075,11 TL  
1- Kasa 246,66 TL    
2- Bankalar 61.828,45 TL    
       
B- Menkul Kıymetler      
C- Ticari Alacaklar   78.281,41 TL  
1- Üyelerden Alacaklar 78.272,77 TL    
Verilen Dep.Tem. 8,64 TL    
Diğer Ticari Alacaklar   2.431,50 TL  
D- Diğer Alacaklar   6.900,00 TL  
Düğer Çeşitli Alacaklar(Türmob) 6.900,00 TL    
       
E- Stoklar   57,92 TL  
Diğer Stoklar 57,92 TL    
F-İş Avansları      
       
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları   2.446,00 TL  
G- Diğer Dönen Varlıklar      
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI     152.191,94 TL
II DURAN VARLIKLAR      
A- Ticari Alacaklar      
B- Diğer Alacaklar      
C- Mali Duran Varlıklar      
D- Maddi Duran Varlıklar   48.279,18 TL  
3- Binalar 31.270,00 TL    
6- Demirbaşlar 17.009,18 TL    
E- Verilen Avanslar      
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları      
H- Diğer Duran Varlıklar      
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI   48.279,18 TL
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI     200.471,12 TL
YÖNETİM KURULU
Bünyamin KÖSE Zekeriya ŞENER Mustafa KARAOĞLAN Yunus AKYÜZ Ertuğrul KESKİN
BAŞKAN BŞK.YRD. ODA SEKRETER SAYMAN ÜYE
       


AKSARAY SMMM ODASI AYRINTILI BİLANÇO
PASİF(KAYNAKLAR) CARİ DÖNEM
(01.05.2008/31.12.2008)    
I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR      
A- Mali Borçlar      
B- Ticari Borçlar   2.446,00 TL  
5- Diğer Ticari Borçlar 2.446,00 TL    
C- Diğer Borçlar      
4- Personele Borçlar      
5- Diğer Çeşitli Borçlar      
D- Alınan Avanslar      
E- Yıllara yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri      
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler   590,91 TL  
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 287,80 TL    
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 303,11 TL    
G- Borç ve Gider Karşılıkları      
H- Gelecek aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları   85.172,77 TL  
I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar      
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI     88.209,68 TL
II UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR      
A- Mali Borçlar      
B- Ticari Borçlar      
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI      
III ÖZKAYNAKLAR      
A- Ödenmiş Sermaye      
B- Sermaye Yedekler      
C- Kâr Yedekleri    
D- Geçmiş Yıllar Kârları 103.776,22 TL  
E- Geçmiş Yıllar Zararları      
F- Dönem Net Kârı (Zararı)   8.485,22 TL  
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 112.261,44 TL
PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI     200.471,12 TL
YÖNETİM KURULU
Bünyamin KÖSE Zekeriya ŞENER Mustafa KARAOĞLAN Yunus AKYÜZ Ertuğrul KESKİN
BAŞKAN BŞK.YRD. ODA SEKRETER SAYMAN ÜYE

 

7.15.3. Gelir Tablosu
AKSARAY SMMM ODASI AYRINTILI GELİR TABLOSU

  Cari Dönem  
  01.05.2008/31.12.2008  
A- BRÜT SATIŞLAR   25.188,00 TL
1- Yurtiçi Satışlar  
Üye Aidat Gelirleri 16.593,00 TL  
Dosya ve Eğitim Seti satışı 4.450,00 TL  
Belge Gelirleri 1.445,00 TL  
Oda ilk Kayıt Geliri 2.700,00 TL  
C- NET SATIŞLAR   25.188,00 TL
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI   25.188,00 TL
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)   34.159,19 TL
Personel Ücret 9.394,23 TL  
SSK İşveren Payı 1.972,80 TL  
İşs.Sig.İşveren Payı 207,98 TL  
Elek.Su.Tel.Vb.Giderler 1.598,33 TL  
Kargo,Posta vb Gid. 67,11 TL  
Kırtasiye Evrak 1.721,47 TL  
Yakıt Bedeli 1.294,72 TL  
Noter 237,44 TL  
Genel Kurul Giderleri 2.652,57 TL  
Genel Yönetim Giderleri 9.272,59 TL  
Temsil ve ağırlama Gideri 5.290,71 TL  
Damga,Harç vb Gider. 131,00 TL  
Çtv,İlan Reklam Vb.Gider. 318,24 TL  
FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI -8.971,19 TL
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR   4.488,87 TL
Faiz Gelirleri 4.299,86 TL
Kredi Kartı Kom.Geliri 189,01 TL  
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 0,03 TL  
FİNANSMAN GİDERİ 331,70 TL  
OLAĞAN KÂR VE ZARAR   -4.814,02 TL
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR   13.299,24 TL
Türmob Payı 132,00 TL  
Tesmer Payı 13.167,24 TL  
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR    

    8.485,22 TL
YÖNETİM KURULU    
Bünyamin KÖSE Zekeriya ŞENER Mustafa KARAOĞLAN Yunus AKYÜZ Ertuğrul KESKİN
BAŞKAN BŞK.YRD. ODA SEKRETER SAYMAN ÜYE7.15.4.1 DENETLEME RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU
 
  
Genel Kurulun bizlere verdiği görev gereğince Odamızın defter ve belgeleri üzerinde yapmış olduğumuz denetim ve inceleme neticesinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.  
Yönetim Kurulu tarafından sunulan dönem hesaplarında ayrıntılı bir biçimde ele alındığı için, tarafımızdan incelenen gelir ve gider kalemleri toplam olarak verilecektir.
 
1 -01.05.2008– 31.12.2008 dönemi oda gelirleri 42.976,11.-TL.
Aynı dönemde oda giderlerimiz    34.490,89.-TL
Gelir ve gider farkı (kar): 8.485,22.- TL
2- 31.12.2008 itibarıyla,
Odamız nakit kasa mevcudunu: 246,66.-TL,
Banka Mevcudu : 61.828,45.-TL
Bulunduğu kayıtlardan tespit edilmiştir.
Çalışan personelle ilgili ücret bordroları, SGK bildirgeleri süresinde düzenlenmiş ve ilgili yerlere süresinde verilmiştir.
 
3- Yapılan tüm işlemlerin Genel Kurulun verdiği yetki çerçevesinde, Yönetim Kurulu kararlarına göre yapıldığı, Staj başvuruları usulüne uygun olarak değerlendirilmiş ve durumu uygun olanların stajları başlatılmıştır.
 
4- Satın alma işlemlerinin Yönetim Kurulu kararına göre yapıldığı,Harcamaların bütçeye sadık kalınarak yapılmaya çalışılmıştır.
 
5-Tüm kayıtların ve işlemlerin belgelere dayandırıldığı ve kayıtların yasal süresi içerisinde yapıldığı,
 
6- Bu dönemde Denetleme Kuruluna herhangi bir şikayet olmadığı,      tespit edilmiştir.
       Arz ederiz. 
 
 
DENETLEME KURULU
    
                        
               BAŞKAN                   ÜYE                                ÜYE
                                 
 
  İzzet ÇEVİK          Gültekin KOÇAK                  Kazım ÇETİN
Başkan Mali İşl.Sor.Üye İdari İşl.Sor.Üye
 
 

7.15.4. İktisadi İşletmeler

7.15.5. Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu

7.16. İnşaat Durumu

7.17.Diğer Faaliyetler

08/08/2008 tarihinde odamız üyelerinin katılımı ile Halı Saha Futbol Turnuvası düzenlenmiştir

http://www.aksmmmo.org.tr/www/ayrintietkin.asp?ayrintim=51

8. ODA YAYINLARI

9. EĞİTİM BİRİMLERİ

10. MELEKİ ETKİNLİKLER

10.1 Panel/ Kongre/ Sempozyumlar

10.2 1 Mart Dünya Muhasebeciler Günü

Resmi Kurumları Ziyaret ve Akşam Tüm Üyeler ile eğlenceli Yemek

10.3. Mesleki Sorunlar Toplantısı

10.4 Büro ziyaretleri

Belli aralıklarla üyelerin büroları ziyaret edilmekte

10.5 Ruhsan dağıtım Töreni

11. TOPLUMSAL ETKİNLİKLER

11.1 8 Mart Dünya Emekçiler Günü

11.2. 29 Ekim

Ulusal Bayramlarda Protokolde Odamız olarak her zaman yerimiz almaktayız

11.3. 1 Mayıs